Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Recente artikelen

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen veel moeilijker dan andere ondernemers een hypotheek krijgen, waarbij de verschillen tussen banken groot is. Een belangrijke eis van veel banken is dat de aanvrager minstens drie jaarinkomens moet overleggen. Als die inkomens hoog genoeg zijn, is een hypotheek vaak wel mogelijk. Veel banken tellen het flexibel inkomen niet volledig mee bij de bepaling van de hypotheek. Naast het inkomen kan... Lees meer »
Sinds 1 januari 2015 geldt op grond van artikel 7:668 BW de zogenaamde “aanzegverplichting” voor werkgevers. De werkgever dient werknemers met een tijdelijk contract uiterlijk één maand voor afl oop van de arbeidsovereenkomst te informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst. Doet de werkgever dit in het geheel niet, dan is aan de betreffende werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het maandloon. Informeert de... Lees meer »
Volgens de wet zijn algemene voorwaarden over het algemeen snel van toepassing. Een opmerking dat algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, is over het algemeen voldoende. Daar staat tegenover dat consumenten (en vaak ook “kleine ondernemers”) bepaalde bedingen in algemene voorwaarden kunnen vernietigen (ongeldig verklaren) wanneer de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst niet ter... Lees meer »
Anders dan een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap heeft een vennootschap onder firma (ook wel “vof” genoemd) geen rechtspersoonlijkheid. In verband hiermee is in artikel 18 van het Wetboek van Koophandel bepaald dat in een vof ieder van de vennoten hoofdelijk verbonden is voor de verbintenissen van de vennootschap. Over het algemeen zijn vennoten in een vof zich hiervan bewust, maar vaak vergeten zij dat deze... Lees meer »
De Eerste Kamer heeft recent het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg de Quotumwet) aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen. De Quotumwet is een initiatief van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en moet een stok achter de deur zijn voor ondernemers om de Participatiewet na te leven. Volgens de Participatiewet moet het Nederlandse bedrijfsleven 100.000... Lees meer »
Het gebeurt wel eens dat iemand per ongeluk aan een verkeerde persoon betaalt, bijvoorbeeld door het geld op een verkeerd rekeningnummer over te boeken. Die betaling heeft dan geen rechtsgrond. Degene die het geld per ongeluk heeft overgemaakt op de verkeerde rekening heeft een vordering op degene die het geld ten onrechte heeft ontvangen. Maar wat nu als de partij die het geld ten onrechte heeft ontvangen, failliet blijkt te zijn? Als de... Lees meer »
Het is vaak lastig is om een publicatie op internet ongedaan te maken. Internet lijkt daarmee een eeuwigdurend podium. Het juridisch kader bij een mogelijke actie is of een publicatie kan mogelijk worden gekwalificeerd als onrechtmatig. Heeft het medium door de publicatie de rechten van een persoon op bescherming van diens eer en goede naam en persoonlijke levenssfeer geschonden? Een medium dient het belang dat een persoon heeft bijhet niet... Lees meer »
Het vaststellen van alimentatie te betalen door een directeurgrootaandeelhouder (dga) is verre van standaard en omvat nogal wat haken en ogen. Om de hoogte van de alimentatie te kunnen vaststellen moet de draagkracht van de alimentatieplichtige dga worden berekend.Daarbij moet rekening worden gehouden met zijn inkomsten, maar daarnaast met de inkomsten die hij in redelijkheid kan verwerven. Daarmeewordt gedoeld op de winst die de vennootschap maakt. Hiermee wordt voorkomen dat een dga invloed... Lees meer »
Met ingang van 1 januari 2015 is de eerste fase van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden, hierna te noemen ‘WWZ’. Volgens de huidige regelgeving kunnen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal drie keer worden verlengd binnen een periode van 36 maanden. Bij een vierde verlenging, of een overschrijding van de periode van 36 maanden, is automatische sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van... Lees meer »
Artikel 39 van de Faillissementswet bepaalt dat bij faillissement van de huurder de curator en de verhuurder de huur tussentijds en op een verkorte termijn door opzegging kunnen beëindigen. Vanaf de dag der faillietverklaring is de huurprijs boedelschuld. Maar wat indien de verhuurder failliet gaat, kan de huurder dan door de curator van de failliete verhuurder worden ontruimd? Enerzijds verandert een faillissement niets aan bestaande... Lees meer »
Door het toenemende handelsverkeer binnen de Europese Unie krijgen ondernemingen regelmatig te maken met grensoverschrijdende vorderingen die onbetaald blijven.Bij het leggen van beslag op het vermogen van een schuldenaar over de grens zijn er allerlei onzekerheden, niet alleen feitelijk maar ook juridisch, door de verschillende rechtstelsels van de landen in de EU. Hierbij moet dan vaak ook nog in het buitenland wordengeprocedeerd, hetgeen qua kosten en tijdsinvestering vaak niet in verhouding... Lees meer »
Alimentatie dient als bijdrage in de noodzakelijke kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen danwel het levensonderhoud van de kinderen en de ex-partner. Alimentatie mag in beginsel niet worden verrekend met andere vorderingen.Wanneer bijvoorbeeld de kinderen verzorgd worden door hun vader en de moeder in verband daarmee maandelijks een bedrag aan kinderalimentatie dient te betalen aan de vader mag zij dit bedrag niet verrekenen met bijvoorbeeld geld wat zij nog van hem krijgt... Lees meer »
Wellicht heeft u de afgelopen maanden al kennis genomen van de aanstaande veranderingen in het arbeidsrecht; per 1 juli 2015 zullen een groot aantal wijzigingen worden doorgevoerd, waarmee vrijwel iedereen in het arbeidsproces te maken kan krijgen.De belangrijkste wijzigingen zijn: • Bij einde van een dienstverband betaalt de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer, die kan oplopen tot maximaal 75.000 euro/één jaarsalaris; • Bij ontslag kan hoger beroep worden ingesteld; • Er mogen... Lees meer »
In het financieringsverkeer komt het regelmatig voor dat voor de financiering van een onderneming (BV) vaak aan de DGA gevraagd wordt om zich voor de verplichtingen die de onderneming jegens de bank aangaat, borg te stellen. Vaak wordt aan een dergelijke borgstelling een hypotheekrecht verbonden, waarbij tevens de echtgeno(o)t(e) gevraagd worden om toestemming te geven voor de borgstelling en eventuele hypotheekverstrekking. Is daarmee het verhaalsrecht van de bank veilig gesteld?In een... Lees meer »
Het UWV kan met overlegging van een ‘opting out-lijst’, aannemelijk maken dat een werkgever gebruik heeft gemaakt van de in art. 72a lid 1 WW (oud) opgenomen mogelijkheid om de re-integratietaak over te nemen van het UWV. De verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de ex-werknemer berustte in het geval van de Centrale Raad van Beroep d.d. 27 augustus 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2857, niet bij het UWV, maar bij de werkgever voor wie in dit geval het Participatiefonds die taak heeft uitgevoerd.... Lees meer »
Wie een contract aangaat, kan meestal niet goed beoordelen of zijn wederpartij ten volle beseft wat hij aan het doen is en daar de consequenties van ook echt wil en begrijpt. Moet men dat dan als ondernemer van tevoren checken? Afspraak is toch gewoon afspraak? In beginsel wel, maar er zijn uitzonderingen waarbij mensen die niet goed weten wat ze doen toch door het recht tegen zichzelf worden beschermd. Mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn... Lees meer »
Op dit moment kenmerkt het omgevingsrecht zich als een divers terrein van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving dat continu in beweging is. In totaal zijn er meer dan 60 wetten, meer dan 100 amvb's en honderden ministeriële regelingen. De grote hoeveelheid regelgeving in het ruimtelijk ordeningsrecht zal worden samengevoegd in de Omgevingswet.Het kabinet komt met een voorstel dat is gericht op bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het gebied van... Lees meer »
Indien een consument zijn rekening niet betaalt, is hij niet na het verstrijken van de betalingstermijn automatisch incassokosten verschuldigd. Volgens de toepasselijke wet- en regelgeving dient de schuldeiser namelijk in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen over te gaan, hetgeen onder meer inhoudt dat hij de consument een brief stuurt waarin die consument nog een termijn van veertien dagen wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.Is de consument die na... Lees meer »
Recent heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen over de omvang van de loonstopzetting tijdens ziekte, wanneer de werknemerweigert passend werk te verrichten. Re-integratie van een zieke werknemer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Van beiden wordt verlangd dat zij zich vergaand inzetten om de zieke werknemer te re-integreren. De praktijk blijkt weerbarstig en re-integratie leidt regelmatig tot conflicten. Eerder in deze nieuwsbrief besteedden wij... Lees meer »
Volgens de wet heeft iedereen met een rechtsbijstandsverzekering het recht om een advocaat naar keuze in te schakelen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. In algemene voorwaarden behorend bij die verzekeringen wordt dat recht vaak ernstig ingeperkt. De Hoge Raad heeft in februari 2014 geoordeeld dat dit recht eigenlijk niet ingeperkt mag worden. Ook heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het recht op een advocaat naar keuze ook geldt bij een gerechtelijke procedure waar geen... Lees meer »
Het uitgangspunt is dat iedere rechtspersoon haar eigen rechten en plichten draagt. Soms is onduidelijk welke rechtspersoon aan bepaalde verplichtingen gebonden is. Dit kan tot misbruik leiden. Indien niet komt vast te staan dat is gehandeld met het oogmerk om verhaal voor een (weder) partij onmogelijk te maken, zal dit misbruik van identiteitsverschil niet snel worden aangenomen. Van vereenzelviging en daaruit voorvloeiend onrechtmatig handelen, is dan geen sprake. Misbruik van... Lees meer »
Indien de nieuwe Wet werk en zekerheid van kracht wordt, treden er per 1 juli 2014 al enkele forse veranderingen in werking. In dit artikel drie belangrijke wijzigingen (proeftijd, concurrentiebeding en aanzegtermijn) op een rij.In tijdelijke contracten voor de duur van zes maanden of korter kan geen proeftijd meer worden bedongen. Onder het huidige recht is dit nog wel mogelijk. Het overeenkomen van een proeftijd blijft mogelijk voor overeenkomsten met een langere duur. Tot twee jaar... Lees meer »
Het bestuur van een vennootschap is wegens het bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap haar verplichtingen jegens derden niet nakomt jegens die derden aansprakelijk wanneer het bestuur een ernstig verwijt valt te maken. Onder welke omstandigheden is het bestuur aansprakelijk? De Hoge Raad heeft hier onlangs een interessante uitspraak over gedaan. De kwestie waar de Hoge Raad over oordeelde, betrof de volgende. Y B.V. heeft in 2001 een aantal vliegreizen verzorgd  voor X B.V. X B.V... Lees meer »
Er kunnen belangrijke juridische vragen rijzen als er in de communicatie iets hapert. Wat is het bepalende moment waarop een schriftelijke mededeling zijn juridische werking heeft: de verzending, het moment van ontvangen, of het moment waarop de geadresseerde daadwerkelijk kennis neemt van het bericht? Het Burgerlijk Wetboek kiest voor het moment van ontvangen en geeft daarmee in artikel 3:37 BW een duidelijke regel.  Een verklaring die de geadresseerde niet of niet tijdig bereikt, heeft... Lees meer »
De gemeente Rheden was in onderhandeling met een projectontwikkelaar omtrent de invulling van een terrein waar tot 1987 een steenfabriek in gebruik is geweest. Door de gemeente wordt een dwangsom van € 800.000,- opgelegd omdat de invulling van het terrein naar oordeel van de gemeente in strijd met het geldende bestemmingsplan was. Partijen gaan vervolgens met elkaar in overleg om te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling van het... Lees meer »
Nederland kent als een van de weinige landen een complete gemeenschap van goederen. Wanneer de toekomstige echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden opstellen voor het huwelijk, trouwen zij in gemeenschap van goederen waardoor alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Dit geldt niet alleen voor de bezittingen en schulden die worden opgebouwd gedurende het huwelijk, maar ook voor de bezittingen en schulden welke voorafgaand... Lees meer »
In 2003 is in het Burgerlijk Wetboek het onderdeel ‘aanneming van werk’ ingevoerd. Toen rees ook behoefte om de veel bij (ver)bouwen gebruikte algemene voorwaarden te herzien. Als er ‘directievoering’ is bepaald in het bestek, gelden vaak de UAV en nu de herziene versie UAV 2012. Is er geen bouwbegeleiding door een derde (bijvoorbeeld door de architect), dan zijn de AVA heel gebruikelijk. AVA kent sedert dit voorjaar de versie AVA... Lees meer »
Wanneer de ene partij haar verplichtingen jegens de andere niet nakomt, heeft die andere partij de mogelijkheid om haar verplichtingen op te schorten totdat de ene partij alsnog haar verplichtingen is nagekomen. In een recente uitspraak van de Hoge Raad is geoordeeld dat het opschorten ook mogelijk is in het geval het werk nog niet is opgeleverd of zich nog leent voor herstel. De kwestie waar de Hoge Raad onlangs over oordeelde,... Lees meer »
De supermarktmedewerkster die door haar werkgever op staande voet was ontslagen nadat zij in haar pauze een blikje Red Bull nuttigde zonder dit tevoren af te rekenen, kreeg bij de rechter de deksel op haar neus. De supermarkt haalde haar gelijk. Het ontslag op staande voet hield stand. De betreffende kassamedewerkster had op weg naar de pauzeruimte een blikje Red Bull uit de winkel gepakt en dit in de kantine opgedronken. ... Lees meer »
Eén van de voornaamste redenen om gebruik te maken van een B.V. is het beperken van de privéaansprakelijkheid van met name de bestuurder(s) van de B.V. Die beperking brengt wel het risico mee van misbruik van de B.V. Daarom zijn er diverse maatregelen in de wet opgenomen die het misbruik moeten tegengaan. De jaarrekening van een B.V. dient te worden gepubliceerd uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar. In de wet is... Lees meer »
Een ondernemer die schade lijdt als gevolg van een rechtmatig overheidshandelen kan in aanmerking komen voor een vergoeding van deze schade. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het instellen van eenrichtingverkeer op de weg waaraan een bedrijf is gevestigd of het voor langere tijd niet bereikbaar zijn van een winkel doordat de straat is opgebroken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in een aantal... Lees meer »
Indien een ondernemer zijn onderneming exploiteert in een gehuurd bedrijfspand en hij zijn onderneming wil verkopen, is het in de regel van belang dat de koper de onderneming in het gehuurde kan voortzetten. Daarvoor is van belang dat de koper de huurovereenkomst kan overnemen en als huurder de plaats van de verkoper kan innemen. Voor het bewerkstelligen van een rechtsgeldige overname van een contract zijn in de wet vereisten... Lees meer »
Sinds 1 april 2013 geldt een nieuwe richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie. Het doel is het creëren van een eenvoudig stelsel dat passend is in hedendaagse situaties zoals samengestelde gezinnen en gedeelde zorg voor de kinderen. Uitgangspunt blijft dat de draagkracht van iedere ouder na de scheiding bepalend is voor de vast te stellen bijdrage. Zelfs met een zeer minimaal inkomen (tot 1.250 euro per maand) wordt... Lees meer »
Eén van de uitgangspunten van een civiele rechtsgang is dat diegene die zich op een rechtsgevolg (bijvoorbeeld betaling) beroept, hij de door hem gestelde feiten en omstandigheden dient te bewijzen. Immers het uitgangspunt is: ‘wie stelt moet bewijzen’. Het kan voorkomen dat de andere partij nu juist dát bewijs heeft wat nodig is voor uw zaak. Te denken valt hierbij aan contracten of e-mails die de wederpartij of derden in hun... Lees meer »
Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. In deze wet komt het streven naar finale geschilbeslechting op meerdere plaatsen tot uitdrukking. Van fi nale geschilbeslechting is sprake als de rechtspositie van degene die beroep heeft ingesteld, na de uitspraak vast staat. Een vormvoorschrift is een voorschrift dat geen eisen stelt aan de materiële inhoud van het besluit, maar ziet op de procedure... Lees meer »
Welke rechten en plichten heeft een professionele winkelverkoper als een consument na de aankoop zijn product wil ruilen of zijn geld terug wil hebben? Een consument heeft geen recht op teruggave van de koopprijs als hij spijt heeft van de aankoop. Evenmin heeft hij recht op teruggave van geld als er sprake is van een gebrekkig product. In het laatste geval heeft hij (kosteloos) recht op herstel of vervanging van de zaak. Pas als blijkt... Lees meer »
Eén van de belangrijke motieven om activiteiten via een B.V. uit te oefenen, is het vermijden van privéaansprakelijkheid. Toch zijn er diverse omstandigheden die meebrengen dat een bestuurder privé aansprakelijk wordt gehouden voor zijn handelen. Bijvoorbeeld wanneer een bestuurder zijn taak als bestuurder onbehoorlijk vervult en hem daarvan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Een aantal rechtbanken heeft... Lees meer »
Als gevolg van de eind 2012 in werking getreden ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’, kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2014 te maken krijgen met een premieverzwaring, indien hun ex-werknemers instromen in de Ziektewet of de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Met ingang van 1 januari 2014 worden de Ziektewet- en WGA-lasten doorberekend aan de laatste werkgever door... Lees meer »
Kenmerkend voor de commanditaire vennootschap (CV) is dat er twee soorten vennoten zijn, te weten gewone (of beherende) vennoten en stille (of commanditaire) vennoten. De commanditaire vennoten fungeren als geldschieters. Volgens de wet zijn zij boven hun inbreng niet aansprakelijk voor de schulden van de CV. De gewone vennoten zijn wel (hoofdelijk) aansprakelijk voor de schulden van de CV. Echter, onder omstandigheden kan ook een commanditaire (stille) vennoot aansprakelijk zijn voor schulden... Lees meer »
Veel bedrijven maken tegenwoordig gebruik van de diensten van payrollondernemingen. De werknemer is in dienst van de payrollonderneming en wordt uitgeleend (gedetacheerd) aan een derde, de inlener. Bedoeling is (onder meer) hiermee te voorkomen dat tussen de werknemer en de inlener een arbeidsovereenkomst ontstaat. Dat een payrollconstructie niet helemaal zonder risico is, blijkt uit een recente (tussen)beslissing van de kantonrechter... Lees meer »
In nagenoeg elke huurovereenkomst is een jaarlijkse indexering van de huurprijs opgenomen. Deze jaarlijkse indexering kan niet worden aangemerkt als een huurverhoging, maar heeft als strekking het effect van de jaarlijkse geldontwaarding te compenseren. Recentelijk heeft het Hof Amsterdam de vraag beantwoord of een verhuurder, die jarenlang heeft verzuimd de indexering aan de huurder in rekening te brengen, alsnog hierop aanspraak kon maken. In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vordering... Lees meer »
Veel ondernemers zijn onbekend met de mogelijke inzet van een arbeidsgehandicapte werknemer in het bedrijf of zijn huiverig over de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. Onbekend maakt onbemind. Er zijn stimuleringsmaatregelen genomen die de werkgever in staat stellen de geschiktheid van de werknemer te beproeven en de risico’s (van ziekteverzuim) te beperken. Zo kan de werkgever gebruik maken van de mogelijkheid van een proefplaatsing van drie maanden, zonder dat hij verplicht is om loon... Lees meer »
Hoewel de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) is geïntroduceerd als een tijdelijke wet gaat daar verandering in komen. Recent is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarbij de tijdelijke maatregelen uit de Chw permanent blijven doorwerken. De Chw is erop gericht om de ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen om op die manier de gevolgen van de economische crisis te bestrijden en herstel van de economische structuur van Nederland te... Lees meer »
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks bestaan en hebben inmiddels ook hun intrede gemaakt op de werkvloer. Werkgevers en werknemers maken dankbaar gebruik van sociale netwerken om elkaar en potentiële klanten te vinden. De opmars van sociale media kent ook een keerzijde. Want wat te doen met negatieve berichten over de werkgever op Facebook, bovenmatig (privé-)gebruik van sociale media op de werkplek en schending van een relatiebeding via LinkedIn? In een zaak waarin een... Lees meer »
Op 11 april 2013 hebben de sociale partners en het kabinet een Sociaal Akkoord bereikt over onder meer het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Enkele belangrijke punten nader uitgelicht. - De preventieve ontslagtoets wordt gehandhaafd, maar afhankelijk van de ontslagreden is straks slechts één ontslagroute mogelijk. In geval van bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via de ontslagprocedure bij het UWV en voor andere, in de persoon van de werknemer... Lees meer »
Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. De wet leidt tot een aantal wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht die er onder meer op gericht zijn de rechter meer instrumenten te geven om procedures finaal te beslechten. Een aantal van die instrumenten wordt hierna belicht. Indien zonder succes bezwaar is gemaakt tegen een besluit van de overheid, staat de weg open naar de bestuursrechter. Naar oud recht was het zo dat, indien de rechter het besluit... Lees meer »
Op grond van de wettelijke regeling wordt aangenomen dat door een ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden snel van toepassing zijn. waarden Daartegenover staat dat de wederpartij bepaalde bedingen in die algemene voorwaarden ongeldig kan laten verklaren (vernietigen) als de algemene voorwaarden niet voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Recentelijk heeft het gerechtshof Amsterdam over die vraag een uitspraak gedaan. In die zaak had de wederpartij... Lees meer »
Het wettelijk regime betreffende bedrijfsruimte van winkels kent een strak wettelijk systeem van dwingendrechtelijke bepalingen, waarvan ten nadele van de huurder niet of nauwelijks kan worden afgeweken. Eén van die bepalingen is dat in geval één van de partijen de huurovereenkomst wil opzeggen, een opzegtermijn van één jaar in acht moet worden genomen. In het verleden had het niet in acht nemen van deze opzegtermijn voor de huurder verregaande gevolgen, met name indien was overeengekomen dat... Lees meer »
Het vertrouwensbeginsel is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat een bepaalde toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt. Van belang is onder meer door wie en ter zake waarvan het vertrouwen wordt gewekt. Dat een burger niet zomaar op iedere toezegging van een ambtenaar van de gemeente mag vertrouwen volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze zaak gaat het om... Lees meer »
Per 1 oktober 2012 is het eindelijk zover; dan zal het B.V.-recht worden gewijzigd. Het doel is om de regels voor de B.V. te vereenvoudigen en de stugheid ervan weg te nemen. De nieuwe wettelijke bepalingen beogen meer vrijheid van inrichting van statuten en een eenvoudiger systeem van crediteurenbescherming te brengen. In dit artikel zullen enkele in het oog springende wijzigingen worden aangestipt. De bekende eis van het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,- om een B.V. op te kunnen... Lees meer »
Het zal niemand zijn ontgaan dat, als het aan minister Kamp ligt, het ontslagrecht drastisch zal veranderen. De maatregelen zijn bedoeld om de mobiliteit van werknemers te stimuleren. Hierna worden de voorgenomen maatregelen besproken. De meest verstrekkende wijziging is de afschaffing van de preventieve ontslagtoets. In het huidige ontslagstelsel moet een werkgever voor (eenzijdige) beëindiging van een arbeidsovereenkomst, vooraf toestemming vragen aan het UWV WERKbedrijf of ontbinding... Lees meer »
Veel ondernemers lopen tegen het probleem aan dat niet al hun facturen op tijd worden betaald. In enkele gevallen wordt er zelfs ondanks diverse aanmaningen nog steeds niet betaald. Onder welke omstandigheden en in hoeverre mag de ondernemer de extra kosten die hij voor aanmanen en dergelijke moet maken, ten laste van de niet-betalende debiteur brengen? Als de betalingstermijn van een factuur verstreken is, heeft een ondernemer onder omstandigheden ook recht op vergoeding van de rente over (het... Lees meer »
Het aanbrengen van reclame op gevels is gebonden aan de regels van welstand. Daarin kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld met betrekking tot de plek waar de reclame op een gebouw mag worden geplaatst, het type reclame-uiting en de afmetingen van de reclameuiting. Deze regels verschillen per gemeente. De vraag is in hoeverre voor het aanbrengen van reclame-uitingen ook een omgevingsvergunning nodig is voor de activiteit bouwen (voorheen: bouwvergunning). Om te beoordelen of een bepaalde... Lees meer »
Het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening treedt op 1 juli 2012 aanstaande in werking. De wet heeft als doel een meer effectieve schuldhulpverlening. Het idee achter de wet is dat bij een aanpak van een problematische schuldenlast iedereen gebaat is, zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Schuldhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar was nooit formeel een taak. Schuldhulp is het buitengerechtelijke (‘minnelijke’) traject dat verplicht voorafgaat aan de... Lees meer »
Het belang van het tijdig – binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar – openbaar maken van de jaarrekening dient niet te worden onderschat. In de hoedanigheid van bestuurder heeft u in dat kader een niet uit het oog te verliezen verplichting. Het verzaken daarvan kan namelijk forse (financiële) gevolgen hebben. Openbaarmaking van de jaarrekening geschiedt door neerlegging ervan bij het kantoor van het handelsregister. De termijn daarvoor bedraagt maximaal 13 maanden, welke termijn in de wet... Lees meer »
Dat een werkgever aansprakelijk is voor arbeidsongevallen van werknemers en uitzendkrachten op de werkvloer en een zorgplicht heeft om deze ongevallen te voorkomen, was al langer bekend. Verondersteld werd dat deze aansprakelijkheid en zorgplicht niet gold voor ingeschakelde zelfstandigen, die niet op basis van een arbeids- of uitzendovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, werkzaam zijn. Zelfstandigen werden geacht zich te kunnen verzekeren tegen de... Lees meer »
Een werkgever heeft meerdere juridische instrumenten om de arbeidsvoorwaarden van een werknemer te wijzigen. Recentelijk is daar een instrument bijgekomen: het wijzigingsontslag. Voor een werkgever die een wijziging in de arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot functie, salaris en vakantiedagen wil doorvoeren, stonden eerder twee wegen open. De eerste is gebruik maken van een schriftelijk beding in de arbeidsovereenkomst dat de werkgever de bevoegdheid geeft tot wijziging van... Lees meer »
Een faillissement heeft vergaande consequenties voor zowel de gefailleerde als diens crediteuren. Voor de gefailleerde betekent het faillissement onder meer dat hij te maken krijgt met een curator, die onder andere tot taak heeft om te bekijken of er handelingen hebben plaatsgevonden die tot benadeling van de crediteuren hebben geleid. Als dat het geval is, kan de curator onder omstandigheden die handelingen ongedaan maken. Een voorbeeld van een dergelijke actie wordt in dit artikel beschreven... Lees meer »
Niet zelden zal een zakelijke partner niet alleen uw leverancier zijn, maar tevens uw klant. Door deze wederkerige handelsrelatie zullen (over en weer) vorderingen en schulden ontstaan. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat diverse schulden over en weer worden verrekend. Echter, is dit wel altijd toegestaan? Het recht van verrekening is van regelend recht. Wat met zo veel woorden inhoudt dat verrekening is toegestaan, maar dat het recht van verrekening in een overeenkomst kan worden beperkt,... Lees meer »
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Het deel van de wet waarop dit artikel ziet, is enkel van toepassing op bepaalde categorieën van ruimtelijke plannen en geldt dus niet in zijn algemeenheid in het hele bestuursrecht. Deze wet beoogt de procedures voor de aangewezen ruimtelijke plannen te versnellen. In verband met dit laatste voorziet de Crisis- en herstelwet in het invoeren van het zogenaamde relativiteitsvereiste. Dit vereiste was tot de inwerkingtreding van... Lees meer »
De werkgever heeft re-integratieverplichtingen jegens zijn zieke werknemers. Na twee jaar ziekte worden de inspanningen van de werkgever (en werknemer), in het kader van de WIA-beoordeling door het UWV getoetst. Heeft een werkgever onvoldoende ondernomen om de werknemer te re-integreren in (passend) werk, dan dreigt een loonsanctie: een verlengde loondoorbetalingsverplichting van in beginsel 52 weken.De werkgever heeft de plicht een arbodienst in te schakelen om het verzuimproces te begeleiden... Lees meer »
In dit artikel wordt een concrete casus besproken waarbij een verhuurster (een theater) het horecagedeelte en de garderobe van het theatergebouw ingaande 1 augustus 2004 tot 30 juni 2009 (met vervolgens de mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar) heeft verhuurd tegen een huurprijs van (bij aanvang) € 30.000 per jaar. Bij brief van 7 december 2007 heeft de verhuurster de huurovereenkomst opgezegd tegen 30 juni 2009. De reden van deze opzegging is gelegen in de omstandigheid dat het theater het... Lees meer »
Sinds 1 januari 2007 bestaat voor werkgevers de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijkarbeidsgeschikten). In de praktijk blijkt bij veel werkgevers onduidelijkheid te bestaan over de mogelijkheden en de (financiële) verantwoordelijkheden van een eigenrisicodrager. In dit artikel worden enkele aandachtspunten besproken die een rol dienen te spelen bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap WGA. Zowel voor grote als voor kleine werkgevers... Lees meer »
Wie verplichtingen aangaat jegens een crediteur, staat met zijn hele vermogen in voor de nakoming van die verplichtingen. Tot dat vermogen kunnen vorderingen op derden behoren, zoals een creditsaldo bij een bank, of salaris of andere vorderingen op derden. Soms kan door de beslaglegging ook de derde (ongewild) in een vervelend traject met de crediteur betrokken raken. Als een debiteur zijn verplichtingen jegens een crediteur niet nakomt, kan die crediteur (doormiddel van (conservatoire)... Lees meer »
Het komt steeds vaker voor dat werkgever en werknemer met elkaar door willen, ook nadat de werknemer 65 jaar is geworden. In de praktijk blijken werkgevers echter geconfronteerd te worden met enkele wettelijke belemmeringen. Waarop moet de werkgever letten bij een dienstverband met een werknemer die ouder is dan 65 jaar? In principe blijft het contract van de werknemer bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd gewoon voortbestaan. In de praktijk blijken veel cao’s echter bepalingen te bevatten... Lees meer »
Een goede visionair is niet altijd helderziend. U heeft uw zaken op orde, maar u kunt geheel buiten uw toedoen in situaties verzeild raken, waarmee u geen rekening had (behoeven) te houden. Als ondernemer zoekt u naar een wijze om in een overeenkomst goed vast te leggen dat u vrij eenvoudig een (tussentijdse) beëindiging of aanpassing van de (voorgenomen) samenwerking kunt bewerkstelligen. Hoe te handelen? Ons Burgerlijk Wetboek geeft de mogelijkheid een beroep te doen op wijziging c .q.... Lees meer »