Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Algemene voorwaarden overhandigen?

Op grond van de wettelijke regeling wordt aangenomen dat door een ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden snel van toepassing zijn. waarden Daartegenover staat dat de wederpartij bepaalde bedingen in die algemene voorwaarden ongeldig kan laten verklaren (vernietigen) als de algemene voorwaarden niet voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld.

Recentelijk heeft het gerechtshof Amsterdam over die vraag een uitspraak gedaan. In die zaak had de wederpartij namelijk bij het afnemen van een product van de B.V. een opdrachtbevestiging ondertekend, waarin onder meer stond vermeld: “Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Bij ondertekening verklaart ondergetekende de algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te hebben bevonden.”

Vrijwaringsbepaling
In die algemene voorwaarden was een zogenaamde vrijwaringsbepaling opgenomen. Na enige tijd blijkt het geleverde product niet goed te functioneren. De wederpartij leed hierdoor schade. Daarop sprak de wederpartij de B.V. aan tot schadevergoeding. De B.V. verweerde zich tegen de claim van de wederpartij door een beroep te doen op de vrijwaringsbepaling in de algemene voorwaarden. De wederpartij betwistte echter dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en riep de vernietiging daarvan in, omdat die voorwaarden niet waren overhandigd.

Leveren van tegenbewijs
Het hof Amsterdam overweegt dat de B.V. in beginsel bewijs geleverd heeft door te verwijzen naar de verklaring van de wederpartij in de opdrachtbevestiging (algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden). Echter, uit de getuigenverklaringen is het hof van oordeel dat gegronde twijfel bestaat of de algemene voorwaarden wel voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn overhandigd. Het hof acht de wederpartij dan ook geslaagd in het leveren van het tegenbewijs, waardoor het beroep op vernietiging slaagt.

Hoewel de verklaring in de opdrachtbevestiging bewijs kan leveren, is tegenbewijs mogelijk, waardoor door middel van getuigen kan worden bewezen dat de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld of dat op zijn minst gerede twijfel kan bestaan over de vraag of die voorwaarden ter hand zijn gesteld.