Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Beslag leggen op bewijsstukken

Eén van de uitgangspunten van een civiele rechtsgang is dat diegene die zich op een rechtsgevolg (bijvoorbeeld betaling) beroept, hij de door hem gestelde feiten en omstandigheden dient te bewijzen. Immers het uitgangspunt is: ‘wie stelt moet bewijzen’. Het kan voorkomen dat de andere partij nu juist dát bewijs heeft wat nodig is voor uw zaak. Te denken valt hierbij aan contracten of e-mails die de wederpartij of derden in hun bezit hebben. Hoe te handelen in een situatie dat u in bewijsnood verkeert?

Daarover heeft de Hoge Raad zich uitgelaten ten aanzien van digitale bestanden. Via de rechter kan een kopie van de bewijsstukken van de wederpartij worden gevorderd. Een dergelijke procedure staat bekend als een exhibitieprocedure. Die mogelijkheid bestaat al langer. Echter, belangrijk is daarbij natuurlijk dat het bewijs nog bestaat nadat de rechter heeft bepaald dat er een recht op inzage bestaat. Om dat zeker te stellen, kan er na toestemming van de rechter een zogenoemd bewarend bewijsbeslag worden gelegd. Op die manier kan een partij nog vóór het uitbrengen van een dagvaarding en voordat de wederpartij van een dreigende procedure op de hoogte is, (bewijs-)stukken veiligstellen. De andere partij kan die documenten dan niet meer vernietigen of wissen. Dat betekent echter nog niet dat de beslagleggende partij in dat stadium al recht heeft op een kopie, afgifte of inzage.Daarvoor zal de rechter zich eerst moeten uitlaten over (onder andere) de noodzakelijkheid van het openleggen van die stukken. Tot dat moment blijven de stukken bij een bewaarder. 

In onze hedendaagse digitale wereld is het fysiek beslag leggen en zekerstellen van documenten natuurlijk niet slechts beperkt tot het afstruinen van kantoormeubilair. Stukken worden gedigitaliseerd, al dan niet voorzien van wachtwoorden. Doordat meer en meer partijen ‘in the cloud’ werken, kan ook niet worden volstaan met het meenemen van een computer of het uitschroeven van een harde schijf. Ook over die situatie heeft ons hoogste rechtscollege zich thans uitgelaten. Geoordeeld werd dat de derde op het moment van beslaglegging zijn wachtwoorden nog niet hoeft prijs tegeven, maar dat daarover op een later moment kan worden beslist. Alsdan kan de deurwaarder de versleutelde bestanden in beslag nemen. 

Inmiddels staat gelukkig wel vast dat u in geval van een rechtmatig belang vooraf beslag kunt leggen onder een onwelwillende wederpartij of derde die u belet afschriften van voor u relevante stukken, al dan niet digitaal, te verschaffen. Zodoende kunt u stukken veiligstellen en uw bewijspositie verstevigen. Wij voorzien u daarover graag van advies.