Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het bestuur van een vennootschap is wegens het bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap haar verplichtingen jegens derden niet nakomt jegens die derden aansprakelijk wanneer het bestuur een ernstig verwijt valt te maken. Onder welke omstandigheden is het bestuur aansprakelijk? De Hoge Raad heeft hier onlangs een interessante uitspraak over gedaan.

De kwestie waar de Hoge Raad over oordeelde, betrof de volgende. Y B.V. heeft in 2001 een aantal vliegreizen verzorgd  voor X B.V. X B.V. heeft een aantal facturen van Y B.V. onbetaald gelaten. X B.V. is door de rechter veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 500.000,-- aan Y B.V., onder de voorwaarde dat Y B.V. voor dat bedrag een bankgarantie zou stellen. Die garantie is er niet gekomen.

In 2002 hebben de bestuurders van X B.V. ingestemd met een overdracht van activiteiten/activa aan een zustervennootschap. Zij hebben echter geen voorziening of reservering getroffen met betrekking de vordering van Y B.V. Y B.V. failleerde nadien. De curatoren van Y B.V. hebben X B.V. en haar bestuurders aangesproken tot betaling. De bestuurders verweerden zich met de stelling dat X B.V. schade had geleden doordat met kleinere vliegtuigen
was gevlogen dan was afgesproken zodat X B.V. een tegenvordering op Y B.V. had. Daarom kan niet gezegd worden dat de bestuurders een ernstig persoonlijk verwijt valt te maken, aldus de bestuurders.Rechtbank en gerechtshof hebben geoordeeld dat er inderdaad sprake was van een tegenvordering. Die tegenvordering was echter aanzienlijk lager dan het bedrag dat de curatoren vorderden. De bestuurders hebben zodanig onzorgvuldig gehandeld jegens Y B.V. dat hen daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, zo oordeelden de rechters. De Hoge Raad is het met die oordelen eens. Volgens de Hoge Raad gaat het erom of de bestuurders wisten of redelijkerwijs hadden behoren te begrijpen dat de door hen bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van X B.V. tot gevolg zou hebben dat de B.V. haar verplichtingen niet zou nakomen en geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan ontstane schade. Voor een ernstig verwijt is voldoende dat de bestuurders ten tijde van het betreffende handelen of nalaten ernstig rekening hadden moeten houden met de mogelijkheid dat ondanks de gestelde tegenvordering een vordering op X B.V. zou resteren.