Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Crisis- en herstelwet permanent

Hoewel de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) is geïntroduceerd als een tijdelijke wet gaat daar verandering in komen. Recent is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarbij de tijdelijke maatregelen uit de Chw permanent blijven doorwerken.

De Chw is erop gericht om de ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen om op die manier de gevolgen van de economische crisis te bestrijden en herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen. Het wetsvoorstel heeft onder andere tot gevolg dat, indien sprake is van een project dat onder de Chw valt, overheden geen beroep meer kunnen instellen tegen besluiten van centrale overheden die niet tot hen gericht zijn. Tevens is voor die zaken de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) verkort; de Afdeling doet namelijk binnen zes maanden uitspraak.

De versnelde beroepsprocedure op grond van de Chw brengt met zich mee dat bij de Afdeling geen ‘pro forma’ beroep kan worden ingesteld. Dit betekent dat binnen de beroepstermijn (van zes weken) alle gronden van het beroep moeten worden geformuleerd en aangeleverd. Daarnaast beperkt het in de Chw opgenomen relativiteitsvereiste de beroepsmogelijkheden. Gevolg daarvan is dat de rechter een besluit niet mag vernietigen als de rechtsregel waarmee het besluit in strijd is niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.

Een voorbeeld. Voorheen kon een omwonende in beroep tegen een besluit over nieuwe woningbouw in de omgeving aanvoeren dat het woon- en leefklimaat in die nieuwe woningen als gevolg van een bestaand nabijgelegen bedrijf niet kon worden gewaarborgd. Onder de Chw kan deze beroepsgrond niet tot vernietiging leiden. Immers, de betreffende regeling strekt niet ter bescherming van de belangen van deze omwonende.

Bij de verlenging van de werking van de Chw wordt het ook mogelijk gemaakt om een separate omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan te vragen en te verlenen. Daartoe zal de onlosmakelijke samenhang tussen het afwijken van het bestemmingsplan en andere (bouw)activiteiten die leiden tot die afwijking worden doorgesneden. Als gevolg daarvan zal het weer mogelijk worden om een bouwplan op te knippen en voor te bouwen bouwwerken meerdere omgevingsvergunningen aan te vragen, die kunnen worden verleend op basis van één omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dat is op dit moment dus niet mogelijk.