Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

De nieuwe Omgevingswet

Op dit moment kenmerkt het omgevingsrecht zich als een divers terrein van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving dat continu in beweging is. In totaal zijn er meer dan 60 wetten, meer dan 100 amvb's en honderden ministeriële regelingen. De grote hoeveelheid regelgeving in het ruimtelijk ordeningsrecht zal worden samengevoegd in de Omgevingswet.

Het kabinet komt met een voorstel dat is gericht op bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht waarbij de bestaande knelpunten worden opgelost en waarbij randvoorwaarden worden gecreëerd voor een duurzame en doelmatige ontwikkeling van de leefomgeving. Hoofddoelstelling van de Omgevingswet is het maken van een veilige en gezonde leefomgeving en deze op een duurzame en doelmatige wijze beheren en ontwikkelen. De kwaliteit van de leefomgeving wordt gewaarborgd.

De Omgevingswet bevat zowel procedurele als materiële onderdelen van het omgevingsrecht en zal in eerste instantie 17 bestaande wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving samenvoegen en vervolgens ook onderdelen van nog eens 22 andere wetten. Genoemd wordt onder meer de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo en de Tracéwet De onderwerpen die in de Omgevingswet worden geregeld, zullen worden weggehaald uit de bestaande wetgeving door (delen van) deze bestaande wetgeving in te trekken.

Als gevolg van de Omgevingswet zullen bekende rechtsfiguren, zoals het bestemmingsplan, verdwijnen. Wel blijven de functies daarvan behouden. Voor de verdwijning van tientallen 'oude bekenden' zullen nieuwe termen terugkomen zoals de 'omgevingsvisie'. Dit is een strategisch plan waarin een bestuursorgaan keuzes in de fysieke leefomgeving in samenhang beschrijft.

Daarnaast is er 'het programma', een programma dat wordt opgesteld daar waar actieve overheidsbemoeienis nodig is om normen te halen. Tevens is er 'het omgevingsplan'. Uit artikel 4.1 van de toetsversie volgt dat er slechts één omgevingsplan moet worden vastgesteld, dat het gehele gebied van de gemeente omvat en dat regels bevat over de fysieke leefomgeving.

Doel van de nieuwe Omgevingswet is om te komen tot bundeling, vereenvoudiging, modernisering en versobering van het omgevingsrecht in brede zin. Dat de Omgevingswet er gaat komen, lijkt een gegeven. Het streven is om de Omgevingswet in 2018 inwerking te laten treden.