Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

DGA en alimentatie

Het vaststellen van alimentatie te betalen door een directeurgrootaandeelhouder (dga) is verre van standaard en omvat nogal wat haken en ogen. Om de hoogte van de alimentatie te kunnen vaststellen moet de draagkracht van de alimentatieplichtige dga worden berekend.

Daarbij moet rekening worden gehouden met zijn inkomsten, maar daarnaast met de inkomsten die hij in redelijkheid kan verwerven. Daarmee
wordt gedoeld op de winst die de vennootschap maakt. Hiermee wordt voorkomen dat een dga invloed kan uitoefenen op de hoogte van de alimentatie door zichzelf een heel laag salaris uit te laten betalen door de vennootschap. De winst die de vennootschap behaalt is een criterium dat voor discussie vatbaar is.

In de zaak waarin de Hoge Raad op 6 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1335) uitspraak heeft gedaan speelde het volgende. De alimentatiegerechtigde (in dit geval de vrouw) had in hoger beroep betoogt dat niet alleen het salaris van de alimentatieplichtige moest worden meegenomen in de draagkrachtberekening, maar ook de door de vennootschap van de man aan de man uit te keren winst. Het hof is op dit betoog niet ingegaan en heeft zijn afwegingen gemaakt op grond van een rapport van de alimentatieplichtige. In dat rapport stond dat het resultaat van de deelneming van de holding waarvan de man dga is in de waardebepaling is meegenomen ten behoeve van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Om die reden zou het betreffende resultaat niet mee mogen worden genomen in de draagkrachtberekening van de alimentatieplichtige dga. De Hoge Raad kan zich hier niet in vinden een oordeelt dat deze opmerking een onvoldoende toereikende motivering van de verwerping van het betoog van de vrouw is, mede omdat uit de uitspraak niet blijkt dat het hof heeft beoogd om bij het bepalen van de draagkracht van de man rekening te houden met de financiële consequenties van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen en om het resultaat van de deelnemingen dat in de holding wordt verantwoord, in dat kader mee te nemen. Gelet daarop is de Hoge Raad van oordeel dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te miskennen dat ook de in de vennootschap behaalde winst een rol kan spelen bij de draagkrachtberekening danwel dat het hof zijn oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd door voor de verwerping van het betoog van de vrouw te volstaan met een verwijzing naar het rapport van de alimentatieplichtige.

Kortom als dga speelt naast het uit te keren salaris ook de te ontvangen winst een rol bij de vaststelling van de hoogte van de draagkracht voor alimentatie.