Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Hogere Ziektewet- en WGA premies

Als gevolg van de eind 2012 in werking getreden ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’, kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2014 te maken krijgen met een premieverzwaring, indien hun ex-werknemers instromen in de Ziektewet of de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Met ingang van 1 januari 2014 worden de Ziektewet- en WGA-lasten doorberekend aan de laatste werkgever door middel van premiedifferentiatie. Werkgevers betalen nu een algemene sectorale premie. Onder de nieuwe wet betaalt de werkgever een (hogere) individuele premie voor werknemers die tijdens ziekte uit dienst treden en instromen in de Ziektewet en aansluitend eventueel in de WGA (‘de WIA’). Dit betekent dat een werkgever, anders dan nu, geconfronteerd wordt met hogere kosten indien een tijdelijk dienstverband afl oopt tijdens ziekte of een vast dienstverband met een zieke werknemer wordt beëindigd tijdens de eerste 104 weken van ziekte, de werknemer derhalve ‘ziek uit dienst wordt gemeld’ en aansluitend aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering. Hoe meer werknemers de Ziektewet instromen en uiteindelijk ook in aanmerking komen voor een WGAuitkering, hoe hoger de Ziektewet- en WGA-premies die de werkgever moet betalen. De achterliggende gedachte is dat werkgevers meer aandacht zullen besteden aan de re-integratie van zieke tijdelijke arbeidskrachten, zodat instroom in de Ziektewet en de WIA wordt beperkt.

Overigens wordt de lastenverzwaring voornamelijk door de grote werkgevers (met gemiddeld meer dan 100 werknemers) gevoeld. Zij betalen een premie op ondernemingsniveau. Middelgrote werkgevers (gemiddeld tussen 10 en 100 werknemers) betalen een deels sectorale en deels individuele premie. 

Voor kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 10 werknemers) zal een premie per sector worden vastgesteld. Voor het vaststellen van de premies per 1 januari 2014 zal worden gekeken naar de instroom in de Ziektewet en WGA in 2012. Het is voor werkgevers van belang een goede registratie van ‘ziek uit dienst meldingen’ te voeren, ook de re-integratie van tijdelijke krachten correct en tijdig vorm te geven en te beseffen wat de consequenties (kunnen) zijn van beëindiging van het contract van een arbeidsongeschikte werknemer. Er kan aanleiding zijn om een tijdelijk arbeidsongeschikte werknemer iets langer in dienst te houden en te reintegreren, om te voorkomen dat de werknemer een beroep heeft te doen op de Ziektewet.