Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Loonstopzetting bü weigering passende arbeid

Recent heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen over de omvang van de loonstopzetting tijdens ziekte, wanneer de werknemer
weigert passend werk te verrichten.

Re-integratie van een zieke werknemer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Van beiden wordt verlangd dat zij zich vergaand inzetten om de zieke werknemer te re-integreren. De praktijk blijkt weerbarstig en re-integratie leidt regelmatig tot conflicten. Eerder in deze nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan het nut van een deskundigenoordeel van het UWV wanneer de re-integratie vastloopt. Een ander middel dat de werkgever ten dienste staat is het stopzetten van het loon wanneer een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer weigert om passende arbeid te verrichten. De wet bepaalt dat een werknemer geen recht heeft op loon voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hU daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid weigert. In de praktijk vormde de zinsnede 'de tijd, gedurende welke' voer voor discussie. De vraag was kort gezegd of het volledige loon mocht worden stopgezet of dat bedoeld werd het loon stop te zetten voor het aantal uren dat de werknemer passend werk kon verrichten (en dus niet voor het aantal uren dat de werknemer door ziekte niet kon werken).

De Hoge Raad heeft recent bepaald dat een werkgever gerechtigd is het volledige loon stop te zetten. Het loon mag derhalve ook worden stopgezet over de uren die de werknemer niet kan werken. Bijvoorbeeld een werknemer met voltijd dienstverband (40 uur) raakt arbeidsongeschikt, maar wordt op enig moment door de bedrijfsarts in staat geacht aangepast werk te verrichten gedurende 20 uur per week. De werknemer weigert dit zonder geldige reden. In dat geval kan de werkgever (mits het werk ook daadwerkelijk passend is en de werknemer hiertoe in staat is) het volledige loon van de werknemer stopzetten gedurende de periode dat de werknemer weigert het werk te hervatten en derhalve niet slechts over de 20 uur die hij zou kunnen werken. Zodra de werknemer het werk hervat, moet het loon weer worden uitbetaald.

Loonstopzetting moet worden onderscheiden van loonopschorting. Loonopschorting is een pressiemiddel waarvan gebruik kan worden gemaakt indien een werknemer weigert mee te werken aan controlevoorschriften, zoals het bezoek aan de bedrijfsarts. Loonopschorting impliceert dat het loon met terugwerkende kracht wordt betaald zodra de werknemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. In geval van loonstopzetting moet de loonbetaling wel worden hervat zodra de werknemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, maar hoeft dit niet met terugwerkende kracht te worden voldaan.