Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Nieuwe regeling incassokosten

Veel ondernemers lopen tegen het probleem aan dat niet al hun facturen op tijd worden betaald. In enkele gevallen wordt er zelfs ondanks diverse aanmaningen nog steeds niet betaald. Onder welke omstandigheden en in hoeverre mag de ondernemer de extra kosten die hij voor aanmanen en dergelijke moet maken, ten laste van de niet-betalende debiteur brengen?

Als de betalingstermijn van een factuur verstreken is, heeft een ondernemer onder omstandigheden ook recht op vergoeding van de rente over (het onbetaald gebleven gedeelte van) de factuur, en recht op vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten).

In de incassopraktijk ontstond echter een wirwar van kosten die in rekening werden gebracht. De wetgever wilde vooral consumenten beter beschermen tegen te hoge incassokosten; de huidige wettelijke norm voor vergoeding van incassokosten geeft vaak onvoldoende houvast om vast te stellen welk bedrag precies is verschuldigd. Een wetsvoorstel is onlangs door de Kamer aanvaard en zal per 1 juli 2012 in werking treden.

Maximale incassokosten
De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt na de inwerkingtreding van de wet berekend als percentage van het bedrag dat de debiteur aan de crediteur verschuldigd is, met een minimumbedrag van 40 euro. Hoe hoger het factuurbedrag, hoe hoger het bedrag dat aan buitengerechtelijke kosten berekend mag worden. Over de eerste 2.500 euro mag een percentage van 15% worden berekend, vervolgens mag over de volgende 2.500 euro een percentage van 10% worden berekend, over de volgende 5.000 euro mag 5% worden berekend, terwijl over de volgende 15.000 euro 1% mag worden berekend. Er is wel een maximum aan de incassokosten. Voor vorderingen van 1 miljoen euro en meer bedragen de incassokosten maximaal 6.775 euro.

De crediteur moet wel eerst een aanmaning sturen aan de debiteur voordat hij de incassokosten in rekening kan brengen. Op die manier krijgt de debiteur veertien dagen de gelegenheid om alsnog de vordering te voldoen. Die regeling geldt voor vorderingen ongeacht de hoogte.

Als het gaat om vorderingen tussen bedrijven onderling, kunnen deze ondernemers afwijkende afspraken maken over de hoogte van de incassokosten.