Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Ontslagrecht en Werkeloosheidswet

Op 11 april 2013 hebben de sociale partners en het kabinet een Sociaal Akkoord bereikt over onder meer het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Enkele belangrijke punten nader uitgelicht.

- De preventieve ontslagtoets wordt gehandhaafd, maar afhankelijk van de ontslagreden is straks slechts één ontslagroute mogelijk. In geval van bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via de ontslagprocedure bij het UWV en voor andere, in de persoon van de werknemer liggende, redenen en een verstoorde arbeidsrelatie verzoekt de werkgever om ontbinding door de kantonrechter. Op dit moment heeft de werkgever nog de keuze tussen beide ontslagroutes.

- De werknemer krijgt twee weken bedenktijd om schriftelijk in te stemmen met het ontslag, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor zijn eventuele WW-uitkering.

- De proceduretijd kan worden afgetrokken van de opzegtermijn, met dien verstande dat de opzegtermijn altijd minimaal een maand bedraagt. Het huidige recht biedt deze mogelijkheid niet.

- Van het afspiegelingsbeginsel (selectiemethode voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen) kan straks bij CAO worden afgeweken.

- Bij een dienstverband van in totaal twee jaar of langer, betaalt de werkgever bij ontslag een transitievergoeding van een derde van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien dienstjaren en na het tiende dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van € 75.000,- of een jaarsalaris als dit hoger is. De kantonrechter heeft de mogelijkheid een hogere of lagere vergoeding vast te stellen in geval van ernstige verwijtbaarheid van de zijde van werkgever of werknemer.

- Voor werknemers van 50+ geldt tot 2020 overgangsrecht, waarbij de vergoeding voor 50-plussers met tien dienstjaren wordt gesteld op één maand per dienstjaar boven de 50. Hierop is een uitzondering gemaakt voor kleinere MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers.

- Kosten om de werknemer naar ander werk te begeleiden (scholing, outplacement) die in het kader van ontslag en in overleg met de werknemer zijn gemaakt door de werkgever, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Met betrekking tot de WW gaan de WW-premies vanaf 1 januari 2014 structureel omhoog. De hoogte van de WW blijft gelijk. De duur van de WW wordt verkort tot twee jaar (met 1 maand per kwartaal, van 1 januari 2016 tot 1 juli 2019). Het derde jaar moet apart worden geregeld bij CAO door werkgevers en werknemers. Op dit moment bestaat maximaal 38 maanden recht op (wettelijke) WW.Uiteraard is het nog maar de vraag of het akkoord ook wet wordt. Wordt vervolgd.