Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Openbaarmaken jaarrekening: attentie!

Het belang van het tijdig – binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar – openbaar maken van de jaarrekening dient niet te worden onderschat. In de hoedanigheid van bestuurder heeft u in dat kader een niet uit het oog te verliezen verplichting. Het verzaken daarvan kan namelijk forse (financiële) gevolgen hebben.

Openbaarmaking van de jaarrekening geschiedt door neerlegging ervan bij het kantoor van het handelsregister. De termijn daarvoor bedraagt maximaal 13 maanden, welke termijn in de wet is verankerd. Iedere belanghebbende kan van de rechtspersoon nakoming van de verplichting als voornoemd vorderen. De Wet op de economische delicten sanctioneert een publicatieverzuim; het betreft een overtreding waarvoor een hechtenis van ten hoogste 6 maanden, taakstraf of geldboete kan worden opgelegd. Een reëlere sanctie is het rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur in geval van een faillissement van de vennootschap. Indien het bestuur namelijk niet heeft voldaan aan zijn verplichting tot tijdige publicatie van de jaarrekening volgt uit de wet dat het zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarmee is de bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Een tekort in een faillissement kan al gauw fors in de papieren lopen.

Het is vervolgens aan een bestuurder om het in de vorige alinea gestelde vermoeden (van onbehoorlijke taakvervulling) te weerleggen. Het is dan aan de bestuurder om te bewijzen dat de termijnoverschrijding moet worden aangemerkt als een buiten beschouwing te laten onbelangrijk verzuim. Of een termijnoverschrijding te kwalificeren is als een onbelangrijk verzuim, hangt af van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de redenen die tot de overschrijding hebben geleid. In een recente uitspraak van het gerechtshof te Arnhem is benadrukt dat een overschrijding van de termijn van openbaarmaking met 28 dagen niet op zichzelf als een onbelangrijk verzuim kon worden aangemerkt, waarmee de onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder vaststond. In die kwestie had de bestuurder feiten en omstandigheden aangedragen die onverlet lieten dat de bestuurder gehouden was de jaarrekening tijdig te deponeren. Het lag op de weg van de bestuurder om maatregelen te treffen om de nakoming van die verplichting te waarborgen.

Indien de onbehoorlijke taakvervulling vaststaat, kan een bestuurder nog trachten onder aansprakelijkheid uit te komen door te stellen – en met succes te bewijzen – dat de te late openbaarmaking van de jaarrekening met de oorzaak van het faillissement niets van doen heeft. Het is dan wel aan de bestuurder dusdanige omstandigheden aan te voeren die het vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement weerleggen. Indien de bestuurder daarin niet slaagt, blijft de bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Dat was ook het lot van de bestuurder in de casus die leidde tot de uitspraak van het Arnhemse gerechtshof als voornoemd: zijn onbehoorlijke taakvervulling was volgens de rechters een belangrijke oorzaak van het faillissement.