Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Opgewekt vertrouwen door bestuursorgaan

Het vertrouwensbeginsel is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat een bepaalde toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt. Van belang is onder meer door wie en ter zake waarvan het vertrouwen wordt gewekt.

Dat een burger niet zomaar op iedere toezegging van een ambtenaar van de gemeente mag vertrouwen volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze zaak gaat het om een bestemmingsplanwijziging. Appellante heeft gronden aangekocht met daarop een natuurbegraafplaats. Ter plaatse wilde appellante een ontvangst-, ontmoetings-, en kantoorruimte realiseren. Appellante voert aan dat ambtenaren van de gemeente bij aankoop van gronden hebben toegezegd dat ter plaatse bebouwing kon worden gerealiseerd. In het nieuwe bestemmingsplan is bebouwing ter plaatse echter niet langer toegestaan. De Afdeling heeft geoordeeld dat in het algemeen geen rechten ontleend kunnen worden aan toezeggingen die zijn gedaan door niet ter zake beslissingsbevoegden. De bevoegdheid omtrent het vaststellen van een bestemmingsplan berust niet bij ambtenaren, maar bij de raad. Er is geen sprake van schending van het vertrouwensbeginsel.

Dat een beroep op het vertrouwensbeginsel niet snel zal slagen, volgt uit een andere uitspraak van de Afdeling van 9 mei 2012. In deze uitspraak is verzocht om handhavend op te treden tegen het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van een woning als tandartspraktijk. Een brief van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente waarin staat dat niet handhavend zal worden opgetreden als de tandartspraktijk door een collega wordt overgenomen en dat deze brief niet als vergunning kan worden beschouwd, en een e-mail van een toenmalig gemeenteraadslid waarin staat dat het laatste slechts een ambtelijk voorbehoud is en van belang is dat de feitelijke situatie wordt geaccepteerd blijken niet voldoende. Naar oordeel van de Afdeling is er geen sprake van een toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezegging door een daartoe bevoegd persoon waaraan belanghebbende in rechte te honoreren verwachtingen kon ontlenen.

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel moet er sprake zijn van een toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezegging door iemand die ter zake beslissingsbevoegd is en waaraan in rechte te honoreren verwachtingen mogen worden ontleend.