Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Samenwerking beëindigen of aanpassen?

Een goede visionair is niet altijd helderziend. U heeft uw zaken op orde, maar u kunt geheel buiten uw toedoen in situaties verzeild raken, waarmee u geen rekening had (behoeven) te houden. Als ondernemer zoekt u naar een wijze om in een overeenkomst goed vast te leggen dat u vrij eenvoudig een (tussentijdse) beëindiging of aanpassing van de (voorgenomen) samenwerking kunt bewerkstelligen. Hoe te handelen?

Ons Burgerlijk Wetboek geeft de mogelijkheid een beroep te doen op wijziging c .q. beëindiging van een overeenkomst in het geval zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Degene die denkt aan die wettelijke regeling voldoende te hebben, komt van een koude kermis thuis. Uit de rechtspraak blijkt immers dat een beroep op dergelijke onvoorziene omstandigheden niet snel wordt toegewezen. De redenering die veel rechters daarbij hanteren is dat omstandigheden niet snel onvoorzien zijn, dat de gevolgen voor rekening en risico dienen te komen van de partij die zich op die omstandigheden beroept en dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet onredelijk is. In de praktijk blijkt voornoemde wettelijke regeling voor zakelijke contractspartijen weinig soelaas te bieden. De heersende opvatting is dat partijen een contractsvrijheid hebben en vooral ondernemers geacht worden rekening te houden met fluctuerende marktomstandigheden.

MAC-clausule

Een oplossing zal gevonden moeten worden in het te sluiten (of het reeds gesloten) contract zelf. U doet er goed aan een regeling overeen te komen, waarbij expliciet is vastgelegd wanneer er gekomen moet worden tot aanpassing c.q. beëindiging van de overeenkomst indien de andere partij zulks wenst. Het is verstandig die omstandigheden concreet in de overeenkomst te benoemen. Een dergelijke clausule staat bekend onder de afkorting 'MAC', voluit: 'Material Adverse Change'. Het spreekt voor zich dat een dergelijke MAC-clausule in allerlei varianten bestaat, afhankelijk van de aard en inhoud van de overeenkomst. Met een dergelijke clausule kunnen partijen voorzieningen treffen in geval zich omstandigheden voordoen, voorzien of onvoorzien. Daarbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan forse prijsstijgingen, zware economische crises en wetswijzigingen. In een MAC-clausule dient dan ook goed te worden vastgelegd voor wiens rekening en risico de gevolgen van een opgekomen omstandigheid zullen zijn.

Ondernemers doen er goed aan uitgebreid stil te staan bij de bedoeling van een samenwerking en voorafgaand aan die samenwerking concrete afspraken te maken omtrent situaties die nopen tot wijziging c.q. beëindiging van de samenwerking. Dat creëert duidelijkheid voor beide partijen en biedt handvat ten voor situaties waarmee partijen worden geconfronteerd.