Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Schade door overheidshandelen

Een ondernemer die schade lijdt als gevolg van een rechtmatig overheidshandelen kan in aanmerking komen voor een vergoeding van deze schade. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het instellen van eenrichtingverkeer op de weg waaraan een bedrijf is gevestigd of het voor langere tijd niet bereikbaar zijn van een winkel doordat de straat is opgebroken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in een aantal recente uitspraken uitgesproken over het normale maatschappelijke risico dat een rol speelt bij de vraag welk deel van de schade vergoed dient te worden. Zo heeft de Afdeling geoordeeld dat het hanteren van een ondergrens van 15% van de omzet op jaarbasis als maatstaf voor de bepaling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico niet in alle gevallen redelijk is. Er moet per onderneming bekeken worden of de drempel mag worden gehanteerd.

In een zeer recente uitspraak was de Afdeling van oordeel dat de specifieke omstandigheden niet als normaal ondernemersrisico kunnen worden aangemerkt en er derhalve aanleiding bestaat om geen korting wegens normaal ondernemersrisico toe te passen. De Afdeling oordeelde dat het volledige schadebedrag in dat geval voor vergoeding in aanmerking komt. Het bestuursorgaan heeft zelf een grote mate van beoordelingsvrijheid ten aanzien van de te hanteren drempel voor normaal ondernemersrisico. Dit neemt echter niet weg dat de rechter een uitgebreide toets hanteert waaruit volgt dat een gehanteerde drempel vanwege normaal ondernemersrisico goed dient te worden gemotiveerd.