Actualiteiten

Wij blijven graag up-to-date!

Hier vindt u een overzicht van meest recente artikelen, met thematiek rondom onze specialisaties en interesses.

Snel actualiteiten binnen een bepaald thema vinden? Bezoek een specifieke expertise pagina (overzicht op Onze Expertises) of een persoonlijke advocaat pagina (overzicht op Onze Advocaten).

Werkgeversaansprakelijkheid ZZP’er

Dat een werkgever aansprakelijk is voor arbeidsongevallen van werknemers en uitzendkrachten op de werkvloer en een zorgplicht heeft om deze ongevallen te voorkomen, was al langer bekend. Verondersteld werd dat deze aansprakelijkheid en zorgplicht niet gold voor ingeschakelde zelfstandigen, die niet op basis van een arbeids- of uitzendovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, werkzaam zijn. Zelfstandigen werden geacht zich te kunnen verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongevallen.

Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft in een recent arrest echter geoordeeld dat ook ZZP’ers een beroep (moeten) kunnen doen op deze arbeidsrechtelijke bescherming en zo hun opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen voor schade die zij hebben geleden in de uitoefening van het werk.

In deze zaak ging het om een onderaannemer die als gevolg van een ongeval tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, zijn onderbeen verloor. De onderaannemer had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en stelde zijn opdrachtgever aansprakelijk. Na jarenlang procederen stelde de Hoge Raad de onderaannemer in het gelijk. De Hoge Raad oordeelde dat een werkgever die zijn zorgverplichtingen niet nakomt ook aansprakelijk is voor ZZP’ers. ZZP’ers bevinden zich volgens de Hoge Raad namelijk in een met een werknemer vergelijkbare positie, aangezien ook de ZZP’er voor de zorg voor zijn veiligheid mede afhankelijk is van de opdrachtgever.

Specifieke werkzaamheden
Voor een beroep op deze arbeidsrechtelijke bescherming is wel vereist dat de werkzaamheden ‘in de uitoefening van het beroep of bedrijf’ van de opdrachtgever worden verricht. Het moet daarbij kort gezegd gaan om werkzaamheden die de opdrachtgever ook door eigen werknemers zou kunnen laten verrichten. Denk hierbij aan het geval van vervanging van een zieke werknemer door een freelance oproepkracht. Hiervan zal geen sprake zijn indien een makelaarskantoor glasbewassing of schilderwerkzaamheden uitbesteedt, omdat dit heel andere werkzaamheden betreft dan op het makelaarskantoor worden uitgevoerd. De opdrachtgever zal voortaan dus ook moeten zorgen voor de veiligheid en werkomgeving van de zelfstandige, waarbij van de opdrachtgever wordt gevergd dat hij maatregelen neemt om te voorkomen dat de zelfstandige in het werk schade lijdt. Eén van deze verplichtingen betreft nakoming van de regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (Arboregelgeving).

Kortom, het voorgaande vormt aanleiding om de huidige verzekeringspolis kritisch te bekijken. Uitbreiding van de aansprakelijkheidsverzekering kan nodig zijn zodat de zelfstandige voor arbeidongevallen is meeverzekerd.